Head lines
  • วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับ

ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ โดยมีนักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๑ ทุกแผนกวิชาและพีธีประดับแถบ ๓ สี แก่กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.25 พัน 3 ค่ายวิภาวดีรังสิต ในวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561