Head lines
  • วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับ

บุคคลากร

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวปิยธิดา พุทธิศาวงศ์


หัวหน้า งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นางสาวพัตราภรณ์ ศิริรัตน์


เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

นายอวยชัย ใจสมุทร


หัวหน้า งานปกครอง

นายทนงศักดิ์ ช่วยพิทักษ์


เจ้าหน้าที่ งานปกครอง

นางสุภาวณา โชติพันธ์


หัวหน้า งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวทัชฌา ใจกล่ำ


เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

นายอภิเชษฐ์ อุตสาหไศย


หัวหน้า งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายสถาพร จันทร์ปาน


หัวหน้า งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน