ยุทธศาสตร์ระดับชาติ

ยุทธศาสตร์ระดับชาติ

  1. ความมั่นคง
  2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
  4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
  5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ