งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

==>> ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

         ==>> ธุรกิจสารพัดซ่อม

         ==>> กาแฟสารพัดช่าง (coffee shop)

         ==>> ดีไซน์บาร์เบอร์

==>> ประมวลภาพการ 'อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ' ประจำปีงบประมาณ 2565

==>> ประชาสัมพันธ์..โครงการ 'อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ' ประจำปีงบประมาณ 2565

==>> ประชาสัมพันธ์...โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ' รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

==>> แบบสำรวจ/ติดตามผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะฯ จากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี 2564

==>> แบบสำรวจ/ติดตามผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะฯ จากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี 2563

==>>> บุคลากรงานส่งเสริมผลผลิตการค้า