งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

==> ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้
==> ดาวน์โหลดการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
==> PLC
       ==> ดาวน์โหลดปฏิทินการปฏิบัติงาน การประชุมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
       ==> ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอจัดตั้งกลุ่ม
      ==> ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
      ==> ดาวน์โหลดแบบบันทึกการค้นหาปัญหา
      ==> ดาวน์โหลดแบบบันทึกแนวทางแก้ปัญหา
      ==> ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้
      ==> ดาวน์โหลดแบบสะท้อนแผนการเรียนรู้
      ==> ดาวน์โหลดแบบสังเกตุการสอน
      ==> ดาวน์โหลดแบบสะท้อนผลการสอน ฝึกปฏิบัติ กิจกรม
      ==> ดาวน์โหลดแบบสรุปผลการดำเนินงาน รูปแบบ วิธีการ กิจกรรม
      ==> ดาวน์โหลดแบบบันทึกหลังสอน
      ==> ดาวน์โหลดแบบรายงานผล PLC สำหรับวงรอบที่ 1
      ==> ดาวน์โหลดแบบรายงาน PLC สำหรับรอบที่ 2 และ  3
       ==> ดาวน์โหลดแบบรายงานผล สรุปรูปเล่ม
       ==> ดาวน์โหลดใบลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม
       ==> ดาวน์โหลดบันทึกข้อความรายงานการประชุม
       ==> ดาวน์โหลดภาพถ่ายกิจรรม