การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT และ ITA

==>> ข้อมูลพื้นฐาน o1 - o9

==>> การบริหารงาน o10 - o12

==>> การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  o13 - o17

==>> การบริหารงานงบประมาณ  o18 - o24

==>> การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  o25 - o28

==>> การส่งเสริมความโปร่งใส o29 - o33

==>> การป้องกันการทุจริต  o34 - o43

==>> คู่มือการประเมิน ITA 2022

==>> คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

==>> ช่องทางการร้องเรียน

==>>สแกนคิวอาร์โค้ดช่องทางการร้องเรียน

==>> ที่อยู่ในการติดต่อ