ข้อมูลครุภัณฑ์

1. ฝ่ายวิชาการ

   1.1 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   1.2 งานวัดผลและประเมิน
   1.3 งานสื่อการเรียนการสอน
   1.4 งานวิทยบริการและห้องสมุด
   1.5 งานอาชีวศึกษาระ่บบทวิภาคี
   1.6 แผนกวิชา
        1.6.1
แผนกวิชาช่างยนต์
        1.6.2 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
        1.6.3 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1.7 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

        1.7.1  แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
        1.7.2  แผนกวิชาเสริมสวย
        1.7.3  แผนกวิชาศิลปประดิษฐ์
        
1.7.4  แผนกวิชาตัดผมชาย
        1.7.5  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
        

2. ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   2.1 งานบริหารงานทั่วไป
   2.2 งานบุคลากร
   2.3 งานทะเบียน
   2.4 งานประชาสัมพันธ์
   2.5 งานการเงิน
   2.6 งานการบัญชี
   2.7 งานพัสดุ
   2.8 งานอาคารสถานที่

3. ฝ่ายพัฒนากิจการฯ

   3.1 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
   3.2 งานครูที่ปรึกษา
   3.3 งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
   3.4 งานปกครอง
   3.5 งานโครงการพิเศษและชุมชน
   3.6 งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

 

4. ฝ่ายแผนงานฯ

   4.1 งานวางแผนและความร่วมมือ
   4.2 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   4.3 งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ
   4.4 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
   4.5 งานความร่วมมือ
   4.6 งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

 

==>>ข้อมูลครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563