ดร.ฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี นางสาวจุฑามาศ เมืองดี รองผู้อำนวยการฯ นางเกศินี เรียงรุ่งโรจน์ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการบรรณณาธิการกิจจัดทำคู่มือหลักสูตรอบรมครูฝึกในสถานประกอบการจำนวน30ชั่วโมง ระหว่างวันที่1-2ธันวาคม 2565 ดำเนินการโดยศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคใต้1วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์1สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

ติชม

สร้างโดย :


srpc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ