ดร. ฉันทนา โพธิครูประเสริฐผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสาวเสมอใจ นวลศรี นายเศรษฐกิจ บาลเมือง และนางกรรณิการ์ บัวพา ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแต่งหน้าและดูแลผิวพรรณ ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีและบริษัท โอซีซี จำกัด(มหาชน)ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน- 2 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป โดยมีนางสุภาวณา โชติพันธ์ครูแผนกวิชาเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี นางสาวสราวรรณ ผดุงเขตรและ นายสิทธิโชค สุวรรณเนตร เป็นวิทยากร ณ ห้อง ประชุมเทคโนโลยีสารสนเทศชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/.../1tlPR... ภาพข่าว#งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี #ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ 1 #สถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทการศึกษาวิชาชีพปีการศึกษา2547,2552,2559,2563และประเภทอาชีวศึกษาปีการศึกษา2550

ติชม

สร้างโดย :


srpc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ