การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) “ความสําเร็จการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” บรรยายเรื่อง 'ภาพความสำเร็จการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ( 11 Quick Win) ของสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566และรับฟังการนำเสนอผลงาน 'นวัตกรรมและภาพความสำเร็จของสถานศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษา ตามนโยบาย (Quick Win) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566โดยมีสถานศึกษา จำนวน 9 แห่ง และสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 1 แห่ง การประชุมกลุ่มย่อย 'ข้อเสนอแนะของสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง' จำนวน 6 กลุ่ม 1. กลุ่มสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยเทคนิค 2. กลุ่มสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 3. กลุ่มสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษาและพณิชยการ 4. กลุ่มสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง 5. กลุ่มสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยการอาชีพ 6. กลุ่มสถาบันการอาชีวศึกษา

ติชม

สร้างโดย :


srpc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ