ดร.ฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นางเกศินี เรียงรุ่งโรจน์และนางสาวเสมอใจ นวลศรีครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยนางสาวโซบีนา อาแว เข้าร่วมประชุมเตรียมการโครงการประชุมสัมมนาความสำเร็จขับเคลิ่อนการจัดการอาชีวศึกษาประจำปีงบประมาณ2566 ณ ห้องประชุมดอนนกวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี #ศูนย์ดิจัทัลชุมชน #ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1,สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ1และสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ)ระดับ1 #ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคใต้2 #สถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทการศึกษาวิชาชีพปีการศึกษา2547,2552,2559,2563และประเภทอาชีวศึกษาปีการศึกษา2550

ติชม

สร้างโดย :


srpc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ